Basisregels binnen individuele trajecten en groepstrainingen

Body & Mind hecht er groot belang aan dat er gewerkt wordt vanuit wederzijds vertrouwen. Vooraf is er een behandelcontract waaraan beide partijen zich conform de afspraak zullen houden. Ze richt zich in haar werk op een kwalitatief betrouwbaar en veilig klimaat, zowel bij individuele trajecten als bij groepstrainingen. Er is een aantal afspraken waaraan eenieder zich zal houden:

Afspraken en betaling

 • Afspraken worden per email gemaakt en afgemeld. Afmelding geschiedt minimaal 48 uur voorafgaand aan het individuele consult. Daarna wordt het consult in rekening gebracht.
 • Bij een no show wordt het gehele consult in rekening gebracht.
 • Facturen worden dezelfde week per email verstuurd met een bijgevoegd betaalverzoek. Deze dient binnen 7 dagen te worden voldaan.
 • Na drie weken volgt een betalingsherinnering. Na vier weken volgt een tweede herinnering en 15,- euro administratiekosten.
 • Bij uitblijven van betaling zal worden overgegaan tot een incassobureau. De kosten hiervan worden doorberekend aan de verschuldigde.
 • In geval van ziekte of onverwachte afmelding door Body & Mind wordt het consult niet in rekening gebracht. Per email zal een nieuwe afspraak gemaakt worden.
 • Afmelding voor trainingen of workshops kan 4 weken voor aanvang. Er wordt dan 15 euro administratiekosten verrekend. Daarna wordt de training of workshop voor 50% in rekening gebracht. Binnen 2 weken wordt het voor 100% in rekening gebracht.
 • Wanneer een afspraak bij een individuele training tijdig wordt afgezegd (48 uur van te voren), kan een nieuwe datum worden ingepland om deze les in te halen. Bij niet tijdige afmelding zal er een extra consult worden ingepland en in rekening worden gebracht.
 • Bij annulering halverwege een training, workshop of afgesproken behandeltraject vindt er geen restitutie van de betaling plaats.
 • Gemiste lessen binnen een groepstraining worden middels een individueel consult ingehaald in de praktijk.
 • Alleen bij dringende zaken kan worden gebeld of geappt. Overige communicatie gaat via email.

Werkklimaat

Omdat eerlijkheid, openheid, respect en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag ten grondslag liggen aan een behandeltraject, training of workshop komt dit tot uiting in de vooraf gemaakte afspraken.

 • Voorafgaand aan een individuele behandeling is er een intakegesprek. Er wordt een intake-formulier ingevuld door cliënte zelf.
 • De cliënte draagt eigen verantwoordelijkheid tijdens het traject voor het herstelproces.
 • Privacy van cliënte is gewaarborgd. Indien nodig kunnen medische gegevens doorgegeven worden als cliënte hiermee akkoord gaat.
 • Bij deelname aan een training of workshop zal de cliënte een aanmeldingsformulier invullen.
 • Tijdens gezamenlijke trainingen en workshops is vertrouwelijkheid en veiligheid de basis waar vanuit we samenwerken. Er is een sfeer van vriendelijkheid en compassie jegens de ander.
 • Bij onredelijkheid, kwetsingen of negatieve uitingen naar iemand anders, richt een deelneemster zich na afloop via email naar mij om dit uit te werken. Ik zal vanuit respect en verantwoordelijkheid hierin handelen en communiceren.

Klachtenprocedure

Indien een cliënte bij Body & Mind klachten heeft over mogelijk ongewenste omgangsvormen heeft zij de vrijheid zich persoonlijk te wenden tot Annemieke. Er is een open en vertrouwelijk klimaat waarin ruimte is voor feedback. Wanneer er sprake is van onzorgvuldigheid, kan men per email overgaan tot het indienen van een klacht. Daar zal zorgvuldig mee worden omgegaan.

Intervisie en supervisie

Als psycholoog, trauma-therapeut en trainer heeft Annemieke hanteert zij de regels van vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid in haar cliëntencontacten en dossiervorming. Voor het bewaken van ethiek binnen de praktijk houdt zij supervisie en intervisie met collega’s als vast onderdeel van de praktijkvoering en ondersteuning bij kwaliteitsbewaking. Tijdens deze collegiale ontmoetingen is er ruimte voor professionele uitwisseling, feedback en verdere ontwikkeling.